de wereld van niek zervaas

THE WORLD OF NIEK ZERVAAS

 

Liefdevolle gedachte - loving thoughts

 
Blog Summary Widget

Hier vind je een aantal gedachten van mij, waar ik graag met jou over wil praten.

Laat je jouw gedachten en gevoelens weten?

Je kunt reageren in mijn gastenboek of een email sturen.


Here are some thoughts from me, which I love to talk to you about.

Let me know your thoughts and feelings?

You can respond in my guestbook or send an email.Lieve Lezer,


Het gesprek met Niek over de liefdevolle gedachten willen we u niet onthouden:


Niek, vandaag wordt de ‘liefdevolle gedachte’ verzonden. Wil je een nieuwe schrijven, of één die je al eerder schreef.


Stuur de gedachte die er al is. Laat geen liefdevolle gedachte verloren gaan.


Soms Niek, schrijf je er zo snel een paar achter elkaar.


Weet dat tijd geen rol speelt. Liefdevolle gedachten mogen altijd worden geuit en verzonden. Regelmaat legt beperking op waardoor stroom gehinderd wordt.


Dus we gaan ze versturen op het moment dat ze ontstaan? 


Ja


Dat gaan we dan ook wel even vermelden.


Belangrijk is om gehoor te geven aan de roep van de liefdevolle bron, waar tijd geen rol speelt. Voor mensen op deze aarde is het een belangrijke oefening de regelmaat te onderbreken. Zeg hen dat loslaten van tijd een stap is naar de vijfde dimensie.

 

Voor 2012 zullen we van de vierde dimensie in de vijfde komen. Er wordt niet vaak gesproken over de vierde dimensie. De vierde dimensie is de overgang van tijd en ruimte naar de vrijheid die de vijfde dimensie ons biedt.

De derde dimensie houdt ons gevangen op onze plek op aarde en in onze regelmaat, die door tijdsbesef een juk geworden is. Het is niet de bedoeling de vierde dimensie langdurig te beleven en te verwerken. Weet dat het gaat om loslaten van tijd en daarmee ook de ruimte waarin je je bevindt. De overstap kan daardoor heel snel en gemakkelijk verlopen.

 

Mijn liefdevolle gedachten kunnen een handje helpen door de overgave hieraan te vergemakkelijken. Het proces is allang voorbereid en in gang gezet. Het vasthouden aan de materie maakt mensen minder ontvankelijk voor de energie van de vierde dimensie. Stapsgewijs gaan we aan het werk om openheid hiervoor te creëren. Dat is de opdracht die op dit moment de hoogste prioriteit heeft, anders blijven we steken op een punt waardoor de overgang bemoeilijkt wordt.

 

Er is geen actieve handeling vereist, maar wel een meditatieve en bewuste houding bij alle dagelijkse handelingen. Bereidwilligheid is behulpzaam. Bewustwording kan door meditatie worden vergroot. Dankbaar ben ik dat door het verspreiden van de liefdevolle gedachten er op grotere schaal aan openheid wordt gewerkt.

 

Mijn vraag aan ieder is om de liefdevolle gedachten voor te leven en door te geven aan iedereen die daaraan behoefte heeft. Laat je leiden door je gevoel om de gedachten door te sturen, denk er niet over na.

 

In liefdevolle verbondenheid, Niek


Dear reader,


We do not want to keep from you the talk we had with Niek on loving thoughts.


Niek, today ‘Liefdevolle Gedachten’ (Loving Thought) is being sent. Do you wish to write a new one, or one that you wrote before?


Send the thought that is already there. Let no loving thought be lost.


Sometimes, Niek, you quickly write a couple in a row.


Know that time plays no role. Loving thoughts may always be expressed and sent. Regularity imposes limitation which causes the flow to be hindered.


So we will send them at the moment when they come into being?


Yes.


In that case we will mention it.


It is important to give ear to the call of the loving source, where time plays no role. For human being on this earth it is an important exercise to break the regularity. Tell them that letting go of time is a step forward to the fifth dimension.


Before 2012 we will go from the fourth into the fifth dimension. The fourth dimension is not often mentioned. The fourth dimension is a transition from time and space towards the freedom that the fifth dimension offers us.

The third dimension keeps us captive in our place on earth and in our regularity, that because of the notion of time has become a yoke. We were not meant to go through and deal with the fourth dimension for a long time. Know that it is all about letting go of time, and with it also the space in which you are. Therefore the transition can be very swift and easy.


My loving thoughts can lend a helping hand by making the transition to this easier. The process has long been prepared for and put in motion. Holding on to matter makes people less receptive to the energy of the fourth dimension.

Step by step we begin to create openness to this. That is the mission that has the highest priority at this moment, otherwise we will get stuck at a certain point, by which transition is being hampered.  


Energetic action is not needed, but a meditative and conscious attitude at all daily actions is indeed needed. Willingness is helpful. Awaking can be increased by meditation. I am grateful that spreading loving thoughts has an effect upon creating openness on a larger scale.


My request to everybody is to live the loving thoughts and to pass them on to everybody who is in want of it. Be guided by your intuition to pass on the thoughts; do not give it too much thought. 


In loving union, Niek